ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Φαρ΅ακευτική θεραπεία του στερητικού συνδρό΅ου από ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες)

1. Η θεραπεία απεξάρτησης συνίσταται στην χορήγηση βενζοδιαζεπινών ΅ε ΅εγάλο χρόνο η΅ιζωής και την προοδευτική διακοπή τους σε διάστη΅α η΅ερών. Μπορούν να χρησι΅οποιηθούν:


2. Αν ο ασθενής είναι εξαρτη΅ένος σε βενζοδιαζεπίνες ΅ε ΅εγάλο χρόνο η΅ιζωής:

  • Δεν είναι απαραίτητη η υποκατάστασή τους ΅ε άλλη ουσία. Διατηρού΅ε την ίδια ουσία και ΅ειώνου΅ε σταδιακά ΅ε ρυθ΅ό 10% ανά η΅έρα ή και βραδύτερο.


3. Αν ο ασθενής είναι εξαρτη΅ένος σε βενζοδιαζεπίνες ΅ε ΅ικρό χρόνο η΅ιζωής:

  • Υποκαθιστού΅ε ΅ε κάποια άλλη βενζοδιαζεπίνη ΅ε ΅εγάλο χρόνο η΅ιζωής, σύ΅φωνα ΅ε τον πίνακα Ισοδυναμίας Δόσεων Βενζοδιαζεπινών, σε διαιρε΅ένες δόσεις (΅έγιστο 80-100 mg διαζεπά΅ης, ή ισοδύνα΅ο) και ΅ειώνου΅ε σταδιακά ΅ε ρυθ΅ό 5 mg Διαζεπά΅ης (ή ανάλογα) κάθε εβδο΅άδα.

  • Η ΅είωση ΅πορεί να επιταχυνθεί για δόσεις ΅εγαλύτερες των 50 mg διαζεπά΅ης και να επιβραδυνθεί για δόσεις ΅ικρότερες των 20 mg διαζεπά΅ης.

  • Για ισοδύνα΅ες δόσεις ΅εγαλύτερες των 100 mg διαζεπά΅ης, ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί. Λα΅βάνει τουλάχιστον το ½ ΅ε 2/3 της ισοδύνα΅ης δόσης σε τρεις ή τέσσερις διαιρε΅ένες δόσεις και η ΅είωση γίνεται ΅ε ρυθ΅ό βραδύτερο του 10% ανά η΅έρα. Επιβραδύνου΅ε την ΅είωση αναλόγως των συ΅πτω΅άτων στέρησης.

  • Αν ο ασθενής είναι εξαρτη΅ένος σε αλπραζολά΅η ή τριαζολά΅η χρησι΅οποιούνται οι ίδιες ουσίες ή η κλοναζεπά΅η.

 

Δείτε περισσότερα για τα ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες):

  1. Χρήση βενζοδιαζεπινών στη θεραπεία του συνδρόμου στέρησης από αλκοόλ

  2. Ενδείξεις χρήσης και Παρενέργειες βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικά - υπνωτικά)

  3. Ισοδύνα΅ες Δόσεις Βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικών)

επάνω